การประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 19

"การศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน (Education for Sustainable Community Development)"     ผู้นำเสนอจะต้องส่งบทความฉบับเต็มที่จัดรูปแบบตามที่คณะกรรมการกำหนด ในรูปแบบไฟล์ word และ pdf (สามารถดาวน์โหลดคำแนะนำในการจัดรูปแบบบทความได้ในลิงค์ด้านล่าง) จากนั้นคณะกรรมการจะส่งบทความให้ผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้น ๆ พิจารณา จำนวน 2 ท่าน และส่งผลการพิจารณาคืนให้ผู้นำเสนอในระบบลงทะเบียนฯ ผู้นำเสนอจะต้องแก้ไขบทความตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ และส่งบทความแก้ไขเข้าสู่ระบบลงทะเบียนฯ ภายในระยะเวลาที่กำหนด

     หลังจากนำเสนอบทความภาคโปสเตอร์ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ผู้นำเสนอจะต้องแก้ไขบทความตามคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิและส่งบทความที่แก้ไขตามคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิเข้าสู่ระบบลงทะเบียนฯ ภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2562

     * หากผู้นำเสนอไม่ส่งบทความฉบับแก้ไขตามคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิในวันนำเสนอ ภายในเวลาที่กำหนด บทความนั้นจะไม่ได้รับการเผยแพร่ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceeding)

      คำแนะนำในการจัดเตรียมต้นฉบับบทความ 
      การจัดรูปแบบบทความ (Full Paper Template) 
      คู่มือการลงทะเบียน 
      คำชี้แจงในการนำเสนอภาคโปสเตอร์
      ผังการพิจารณาบทความ (Flowchart)
 
        สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-5388-5990, 0-5388-5993, 0-5388-5996
 
 
      Template Poster (Adobe PDF) 
      Template Poster (Adobe Illustrator) 
      Template Poster (Adobe InDesign) 
      Template Poster (Adobe Photoshop) 
      Template Poster (JPG)
      Template Poster (Microsoft PowerPoint)
 

 
 กรุณาโอนเงินมาที่
           ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
           บัญชีเลขที่ 821-428929-0
           ชื่อบัญชี การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือครั้งที่19
 

หมายเหตุ : กรุณาชำระเงินค่าธรรมเนียมภายใน 5 วัน นับจากวันที่ลงทะเบียน หากไม่ชำระเงินภายในระยะเวลาที่กำหนดถือว่าท่าน              สละสิทธิ์การลงทะเบียน

 

กรุณาส่งหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียนผ่านระบบลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการฯ ในหัวข้อ “แจ้งการชำระเงิน” โดยกรอกรายละเอียด ชื่อธนาคาร วันที่/เวลาชำระเงิน จำนวนเงิน ให้ครบตามที่กำหนด และแนบไฟล์หลักฐานการชำระเงิน (.pdf/.jpeg)

       สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-5388-5998

หมายเหตุ

คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

 

 

     

 

 


ลงทะเบียน การนำเสนอบทความภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation)

การเข้าร่วม * ผู้นำเสนอผลงาน
ผู้เข้าร่วมประชุม(ไม่นำเสนอผลงาน)
ประเภทการเข้าร่วม * บุคลากรทั่วไป
อาจารย์,นักวิจัย,เจ้าหน้าที่ ฯลฯ
นักศึกษา
นักศึกษาเครือข่าย GNRU(ราชภัฏภาตเหนือ 8 แห่ง)
คำนำหน้า *
ชื่อ *
สกุล *
ตำแหน่งทางวิชาการ *
สถานะ * อาจารย์
นักวิจัย
นักศึกษา
อื่นๆ
หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน *
ที่อยู่ ที่สามารถติดต่อได้สะดวก *
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ *
LINE ID
สังกัด/มหาวิทยาลัย *
ประเภทอาหาร
E-MAIL *
Password *
Confirm Password *