การประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 19

"การศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน (Education for Sustainable Community Development)"


ดาวน์โหลดเอกสาร
      คำแนะนำในการจัดเตรียมต้นฉบับบทความ
      การจัดรูปแบบบทความ (Full Paper Template) 
      คู่มือการลงทะเบียน
      ผังการพิจารณาบทความ (Flowchart)
      คำชี้แจงในการนำเสนอภาคบรรยาย
      คำชี้แจงในการนำเสนอภาคโปสเตอร์
 
รูปแบบการจัดทำโปสเตอร์ (Poster Template)
      Template Poster (Adobe PDF) 
     ​ Template Poster (Adobe Illustrator) 
     ​ Template Poster (Adobe InDesign) 
     ​ Template Poster (Adobe Photoshop) 
     ​ Template Poster (JPG)
 
 
โครงการ
       รายละเอียดโครงการ
 
รายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาเข้าร่วมนำเสนอผลงาน
      รายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาเข้าร่วมนำเสนอผลงาน
 
กำหนดการ (วันงาน)
       กำหนดการในวันงาน