การประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 19

"การศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน (Education for Sustainable Community Development)"


ที่ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน ประเภท
1 พิชญพรพรรณ อนีนตบุญวัฒน์ ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ผู้เข้าร่วมประชุม(ไม่นำเสนอผลงาน)
2 พัชรา สีแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย
ผู้นำเสนอผลงาน
3 จัตตุรงค์ เพลินหัด มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ผู้นำเสนอผลงาน
4 รังสรรค์ จันต๊ะ ม.ราชภัฎเชียงใหม่
ผู้นำเสนอผลงาน
5 เสกสรร ท้าวทุมมา ภาควิชาสังคมและวัฒนธรรมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ผู้นำเสนอผลงาน
6 กฤษดา กาวีวงศ์ สาขาอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรชมงคลล้านนา พิษณุโลก
ผู้นำเสนอผลงาน
7 ธนพชร นุตสาระ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผู้นำเสนอผลงาน
8 อนันต์ สันติอมรทัต หลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ผู้นำเสนอผลงาน
9 กิตติวรรณ สินธุนาวา หลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ผู้นำเสนอผลงาน
10 ชิดธิณัฐ คอมแพงจันทร์ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ผู้นำเสนอผลงาน
11 ฉัตรชัย ตันตรานนท์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
ผู้นำเสนอผลงาน
12 สิทธิสอน คำตุ้ย สาขาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ผู้นำเสนอผลงาน
13 ว่าที่ร้อยตรีธนาคาร โกศัย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ผู้นำเสนอผลงาน
14 วศินี รุ่งเรือง คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผู้นำเสนอผลงาน
15 ภารดี อาษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ผู้นำเสนอผลงาน
16 กมลชนก ชัยศิรินวกาญจน์ สาขาการบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ผู้นำเสนอผลงาน
17 ฐิติรัตน์ วิจารณ์ปรีชา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
ผู้นำเสนอผลงาน
18 สุรเชษฐ เอี่ยมสำอาง หลักสูตรสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ผู้นำเสนอผลงาน
19 พิชญุฒม์ เพ็ญมาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ผู้นำเสนอผลงาน
20 สุมาลี พิมพันธุ์ สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ผู้เข้าร่วมประชุม(ไม่นำเสนอผลงาน)
21 เดชาธร บงค์บุตร สาขาชีววิทยาสำหรับครู คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้นำเสนอผลงาน
22 ชาติ ทีฆะ สาขาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ผู้นำเสนอผลงาน
23 พิชญ์พิไล ขุนพรรณราย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ผู้นำเสนอผลงาน
24 ภูเทพ ประภากร สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ผู้นำเสนอผลงาน
25 ณัฐชานันท์ วงศ์มูลิทธิกร สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
ผู้นำเสนอผลงาน
26 นเรศร์ บุญเลิศ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ผู้นำเสนอผลงาน
27 กรรณิกา ซาซง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ผู้นำเสนอผลงาน
28 ราชันย์ จันทร์เที่ยง สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ผู้นำเสนอผลงาน
29 อรุณรัสมิ์ บำรุงจิตร -
ผู้นำเสนอผลงาน
30 เจษฎา จันทรา สาขาวิชาบริหารธุรกิจ กลุ่มวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ผู้นำเสนอผลงาน
31 พิชิต พวงภาคีศิริ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ผู้นำเสนอผลงาน
32 สุวัฒน์ บุญเคลือบ สาขาวิชาการศึกษา วิชาเอกพหุวัฒนธรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้นำเสนอผลงาน
33 อรรถวิทย์ สิงห์ศาลาแสง สังกัดหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ผู้นำเสนอผลงาน
34 อรุโณทัย ปัญญา สาขาการจัดการ บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
ผู้นำเสนอผลงาน
35 ธิติพงศ์ วุฒิศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ผู้นำเสนอผลงาน
36 กฤติณา วรพลจิรา สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ
ผู้นำเสนอผลงาน
37 กรรณิการ์ ใจตา ราชภัฎเชียงใหม่ สาขาบริหารธุรกิจ คณะการจัดการ ปริญญาโท
ผู้นำเสนอผลงาน
38 ปนัดดา กุลนาฑล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ผู้นำเสนอผลงาน
39 ทีปวิท พงศ์ไพบูลย์ สาขาวิชาบรรณรักษศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์และนิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ผู้นำเสนอผลงาน
40 วุฒิชัย พิลึก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ผู้นำเสนอผลงาน
41 พุทธสุดา หนุดหละ สาขารัฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์
ผู้นำเสนอผลงาน
42 อนาวิน ภัทรภาคินวรกุล วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
ผู้นำเสนอผลงาน
43 จีระยุ โพธิ์กระจ่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขา โครงสร้างพื้นฐานและการบริหาร
ผู้นำเสนอผลงาน
44 ปิยพร ศรีสม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ผู้นำเสนอผลงาน
45 นวรัตน์ เมืองเล็น สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ผู้นำเสนอผลงาน
46 มีชัย เทพนุรัตน์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ผู้นำเสนอผลงาน
47 ทัศนีย์ วงค์สอน สาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ผู้นำเสนอผลงาน
48 จุฑาทิพย์ วงษ์ธัญกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผู้นำเสนอผลงาน
49 ปริญญา มาสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผู้เข้าร่วมประชุม(ไม่นำเสนอผลงาน)
50 ไอริน ชุ่มเมืองเย็น สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ผู้นำเสนอผลงาน
51 อัมเรศ เนตาสิทธิ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ผู้นำเสนอผลงาน
52 ปริพัช เงินงาม มหาวิทยาลัย​ราชภัฏ​เชียงราย​
ผู้นำเสนอผลงาน
53 สุวัธชัย ทนันชัย มหาวิทยาลัยพะเยา
ผู้นำเสนอผลงาน
54 อรวรรณ เหมือนภักตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
ผู้นำเสนอผลงาน
55 จริยา ขัดวิลาศ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผู้นำเสนอผลงาน
56 ธราธร ตันวิพงษ์ตระกูล สาขา ผู้นำทางการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บัณฑิตวิทยาลัย มรภ.เชียงใหม่
ผู้นำเสนอผลงาน
57 เพียงพิณ ปลอดโปร่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ผู้นำเสนอผลงาน
58 รจฤดี โชติกาวินทร์ ภาควิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.บูรพา
ผู้นำเสนอผลงาน
59 กริช ภัทรภาคิน สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ผู้นำเสนอผลงาน
60 มีศักดิ์ธนา พัวพิทยาธร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผู้นำเสนอผลงาน
61 ทองทิพย์ สละวงษ์ลักษณ์ สังกัดหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ผู้นำเสนอผลงาน
62 วสวัตติ์ สุติญญามณี วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ผู้นำเสนอผลงาน
63 ธิติยา ทองเกิน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ผู้นำเสนอผลงาน
64 นัฐพงษ์ วัชรากรศิริ สถาบันพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
ผู้นำเสนอผลงาน
65 ฉลอง สุยะวงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้นำเสนอผลงาน
66 Rotruedee Chotigawin Chotigawin ภาควิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.บูรพา
ผู้นำเสนอผลงาน
67 ขนิษฐา แน่นอุดร มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ผู้นำเสนอผลงาน
68 ฉวีวรรณ อินทรกุล ภาควิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.บูรพา
ผู้นำเสนอผลงาน
69 ละมาย จันทะขาว สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
ผู้นำเสนอผลงาน
70 กานต์ แย้มพงษ์ หลักสูตรสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ผู้นำเสนอผลงาน
71 วริศรา ทิพย์แดง สาขาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผู้นำเสนอผลงาน
72 วนิดา โปตะวัฒน์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
ผู้นำเสนอผลงาน
73 ฮัสสัน ดูมาลี คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสาชนครินทร์
ผู้นำเสนอผลงาน
74 ปิยะชาติ คุณะเวคิน สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ผู้นำเสนอผลงาน
75 พรทิพย์ เกิดถาวร มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ (คณะครุศาสตร์)
ผู้นำเสนอผลงาน
76 ชูสิทธิ์ ชูชาติ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ผู้นำเสนอผลงาน
77 ประสิทธิ์ เคนสุดใจ สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา วิทยาลัยการจัดการเเละพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ผู้นำเสนอผลงาน
78 สุเทพ ไชยวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ผู้นำเสนอผลงาน
79 ภัทรภร. ฤทธิชัย สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุข. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงใหม่
ผู้นำเสนอผลงาน
80 พรผกา บุญท้าวแก้ว สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ผู้นำเสนอผลงาน
81 สมลักษณ์ รอดภัย การปกครองท้องถิ่น รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ผู้นำเสนอผลงาน
82 ไชยสิทธิ์ พันธุ์ฟูจินดา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
ผู้นำเสนอผลงาน
83 อรวรรณ จันทสุทโธ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ผู้นำเสนอผลงาน
84 นฤมล วันน้อย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ผู้นำเสนอผลงาน
85 เจนจิรา เชื้อบุญจันทร์ สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ผู้นำเสนอผลงาน
86 สุรางคณา แสงเอี่ยม สาขาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ผู้นำเสนอผลงาน
87 รัฐ ชมภูพาน สาขาวิชาศิลปประดิษฐ์ในงานคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ต.คลองหก อ. ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
ผู้นำเสนอผลงาน
88 ยิ่งศักดิ์ คชโคตร ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ผู้นำเสนอผลงาน
89 สร้อยฝ้าย ทรายนิล สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้นำเสนอผลงาน
90 เบญวรรณ พรมใจ สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ผู้นำเสนอผลงาน
91 ขวัญเกล้า ศรีโสภา สาขาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ผู้นำเสนอผลงาน
92 ปัญจลักษณ์ ถวาย มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ผู้นำเสนอผลงาน
93 ชญานิตย์ ยิ้มสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้นำเสนอผลงาน
94 ณิชชา ชำนิยนต์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี
ผู้นำเสนอผลงาน
95 ศุกร์พิรา ทาอินต๊ะ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ผู้นำเสนอผลงาน
96 ภัทรพร สุวรรณพูล วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ผู้นำเสนอผลงาน
97 จิรวัฒน์ โลพันดุง สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม(ต่อเนื่อง) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ผู้นำเสนอผลงาน
98 ณัฐธิดา เขียวบ้านยาง มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ผู้นำเสนอผลงาน
99 วาลิกา โพธิ์หิรัญ สาขา การท่องเที่ยวและการบริการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ผู้นำเสนอผลงาน
100 ธีรนุช จันทร์กองแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ผู้นำเสนอผลงาน
101 ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ผู้นำเสนอผลงาน
102 วิมลวรรณ ขอบเขต สาขาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ผู้นำเสนอผลงาน
103 ธงชัย แซ่เจี่ย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ผู้นำเสนอผลงาน
104 ภัทรภร ฤทธิชัย สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
ผู้นำเสนอผลงาน
105 ปัญจลักษณ์ ถวาย มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ผู้นำเสนอผลงาน
106 สุเทียม เครือวัลย์ สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ผู้นำเสนอผลงาน
107 นเรศ ใหญ่วงศ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ผู้นำเสนอผลงาน
108 กรรณิกา เบญจกรรณ์ โรงเรียนเทศบาล 1 (ทุ่งฟ้าบดราษฏร์บำรุง)
ผู้นำเสนอผลงาน
109 ธนวิทย์ บุญสิทธิ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ผู้นำเสนอผลงาน
110 ศศิเนตร์ กาละวัง ร.ร.เทศบาล1(ทุ่งฟ้าบดราษร์บำรุง) เทศบาลตำบลบ้านกลาง
ผู้นำเสนอผลงาน
111 ปรัชญา ไชยวงศึ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ผู้นำเสนอผลงาน
112 คมคาย ไพฑูรย์ คณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.ราชภัฏลำปาง
ผู้นำเสนอผลงาน
113 ณรงค์ เป็งเส้า สาขาวิชาพัฒนาทรัพยากรและส่งเสริมการเกษตร คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้นำเสนอผลงาน
114 อลงกต สิงห์โต สาขาวิชาโภชนบำบัดและการกำหนดอาหาร คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ผู้นำเสนอผลงาน